Začíname podnikaťRozsah: 8 hodín

Termín konania: 10.09.2021 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:30 - 16:45

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 75,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Mgr. Peter Gábor, DIS, CA

Cieľová skupina: je určený pre začínajúcich živnostníkov, podnikateľov a každého kto potrebuje prehľad informácií pri podnikaní.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: Získate sumárny prehľad o požiadavkách v podnikaní. 

Harmonogram:

8-8,30 hod prezentácia
8,30-11,30 hod prednáška
11,30-12 hod prestávka
12-16,45 hod prednáška
+ malé prestávky na občerstvenie

 

Program:

1./ Príprava podnikania
1.1 Vlastné podnikanie
1.2 Plánovanie
1.3 Vlastný marketing
1.4 Tvorba a kalkulácia cien
1.5 Podnikanie a zamestnanie
1.6 Finančné zdroje a ich riadenie
1.7 Základy daňovej problematiky
1.8 Účtovníctvo a druhy účtovných sústav
1.9 Živnosť
1.10 Právne formy podnikania a založenie podnikania
1.11 Franchising ako forma podnikania
1.12 Legislatívny rámec podnikania v SR
1.13 Ekonomický softvér a internet
1.14 Registračná pokladnica
1.15 Automobil a podnikanie

2./ Podnikateľský plán
2.1 Štruktúra podnikateľského plánu
2.1.1 Opis firmy
2.1.2 Manažment
2.1.3 Produkt alebo služba
2.1.4 Marketing
2.1.5 Výroba
2.1.6 Riziká
2.1.7 Finančné projekcie
2.1.8 Zoznam dokladov a príloh
2.2 Podnikateľský plán – prípadová štúdia
2.3 Bankový úver
2.4 Lízing

3./ Finančné výkazy a rozpočet
3.1 Zakladateľský rozpočet
3.2 Súvaha
3.3 Výkaz ziskov a strát

4./ Manažment, marketing a komunikačné zručnosti
4.1 Personalistika .
4.1.1 Pracovnoprávne vzťahy v podnikaní
4.1.2 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
4.2 Ochrana osobných údajov
4.3 Povinnosti zamestnávateľa / podnikateľa v oblasti sociálneho
a zdravotného poistenia
4.3.1 Povinnosti v oblasti sociálneho poistenia
4.3.2 Povinnosti v oblasti zdravotného poistenia
4.4 Marketingový manažment
4.5 Manažment .
4.5.1 Strategický manažment
4.5.2 Projektový manažment
4.5.3 Manažment ľudských zdrojov
4.6 Komunikačné zručnosti a asertivita
4.6.1 Komunikačné zručnosti
4.6.2 Asertivita
4.7. Riešenie konfliktov a problémov

Získate sumárny prehľad o požiadavkách v podnikaní.


Radi zodpovieme Vaše otázky