Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Rozsah:
150 hodín
Termín konania:
23.10.2023 - 15.12.2023
Dni konania:
podľa rozvrhu
Čas konania:
čas podľa dohody
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
350,- €
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
rôzni
Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie sú záujemcovia s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou alebo sociálni pracovníci, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre vykonávanie profesie inštruktora sociálnej rehabilitácie.
Požadované vzdelanie:
Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Doklad o ukončení:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Cieľ kurzu:
Absolvent získa po ukončení kurzu znalosti z teórie týkajúcej sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách


Základné informácie o kurze Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie sú záujemcovia s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou alebo sociálni pracovníci, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre vykonávanie profesie inštruktora sociálnej rehabilitácie.

Organizácia kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Celkový rozsah kurzu: 150 hodín.
Metódy výučby:
Vzdelávací kurz je realizovaný formou denného alebo večerného štúdia. Teoretická a praktická časť kurzu je realizovaná formou prednášok prevažne v priestoroch vzdelávacej inštitúcie, zahŕňa 120 hodín. Metodika výučby je pestrá, obohatená o formy rozhovorov, diskusií, samostatnej a skupinovej práce, riešenie prípadových štúdií, zážitkových metód, ukážok, prednášok. Používajú sa participačné metódy, tréning, inštruktáž. Metodický plán výučby predpokladá účelné využitie nástroja individuálneho rozvojového plánu klienta pre napĺňanie štandardov kvality sociálnych služieb.
Odborná prax sa skladá celkovo z 30 hodín, uskutočňovať sa bude v priestoroch zmluvných partnerov (zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb).

Učebná osnova:
Teoretická časť 120 hodín
1) Sociálne služby a súvisiaca legislatíva
2) Sociálna práca
3) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občan odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
4) Sociálna rehabilitácia
5) Sociálne terapie v sociálnej rehabilitácii
6) Individuálne plány rozvoja osobnosti
7) Sociálno-psychologický výcvik
8) Praktický nácvik používania kompenzačných pomôcok
II. Odborná prax (celkovo 30 hodín)

„Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách“ (§ 21, odsek 1zákona o sociálnych službách).
Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť fyzickú osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky. Sociálna rehabilitácia nie je určená len pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale pre všetky cieľové skupiny, ktoré sú predmetom záujmu zákona o sociálnych službách. Pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby sú príkladmo uvedené činnosti, na ktoré sa sociálna rehabilitácia zameriava (ide napr. o nácvik priestorovej orientácie, nácvik používania pomôcky, …).
Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie v prílohách, resp. poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
Podmienkou pre ukončenie vzdelávacieho programu je absolvovanie kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín a úspešná prezentácia projektu sociálnej rehabilitácie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby formou prípadovej štúdie.
Absolvent získa po ukončení kurzu znalosti z teórie týkajúcej sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 9, odsek 2 zákona o sociálnych službách „Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie“.


Radi zodpovieme Vaše otázky