Kurz OPATROVANIA

Rozsah:
230 hodín
Termín konania:
05.02.2024 - 09.05.2024
Dni konania:
stretnutia 2-3 krát za týždeň od 8:00 do 15:00 hod
Čas konania:
čas podľa dohody
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
595,- € pri platbe VOPRED možná zľava na 315,- €
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
rôzni
Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu Kurz opatrovania sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a potrebujú splniť požiadavku na kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto profesie. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady k opatrovateľskej činnosti.
Požadované vzdelanie:
Ukončené základné vzdelanie
Doklad o ukončení:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Cieľ kurzu:
Kurz vás pripraví na prácu opatrovateľa na Slovensku alebo v zahraničí.

Základné informácie o kurze opatrovania

Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu Kurz opatrovania sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a potrebujú splniť požiadavku na kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto profesie. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady k opatrovateľskej činnosti.

Organizácia opatrovateľského kurzu

Prax – v priestoroch zmluvných partnerov (zariadenia sociálnych služieb atď.), resp. v zariadeniach ktoré si účastník zabezpečí individuálne v zmysle zákona o sociálnych službách, kde sa poskytuje opatrovateľská služba.

Celkový rozsah : 230 hodín vzdelávania. Teoretická časť sa skladá z 90 hodín, praktická časť spojená s praktickými ukážkami a cvičeniami zahŕňa 50 hodín. Prax sa skladá celkovo z 90 hodín.
Kurz je realizovaný prednáškami, cvičeniami a praxou, aby účastník získal čo najviac praktických informácií a skúseností ešte počas kurzu a aby si overil svoje schopnosti a možnosti v práci opatrovateľa.

Obsahové zameranie :
Úvod do opatrovania, opatrovateľstvo, etika
Právne predpisy týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb
Komunikácia, asertívne správanie
Anatómia a fyziológia ľudského tela, ochorenia
Zvláštnosti stredného a staršieho veku dospelého človeka z pohľadu vývinovej psychológie
Starostlivosť o opatrovaného s rôznymi typmi demencií
Starostlivosť o opatrovaného s diabetes mellitus
Terminálna a paliatívnastarostlivosť o opatrovaného
Životospráva a výživa
Epidemiológia
Hygienická starostlivosť o opatrovaného – teória
Mobilita, motorika, imobilita a manažment prevencie dekubitov
Prvá pomoc
Základy opatrovateľských techník- teória
Úkony starostlivosti o domácnosť
Základné sociálne aktivity
Psychohygiena a prevencia syndrómu vyhorenia

Prax sa realizuje v:
1. Zariadenia sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách alebo
2. domáce prostredie prijímateľa sociálnej služby (len so súhlasom fyzickej osoby, kto-rej sa poskytuje opatrovateľská služba- ak sú vytvorené podmienky) alebo
3. geriatrické oddelenie.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie v prílohách, resp. poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom

Prax – v priestoroch zmluvných partnerov (zariadenia sociálnych služieb atď.), resp. v zariadeniach ktoré si účastník zabezpečí individuálne v zmysle zákona o sociálnych službách, kde sa poskytuje opatrovateľská služba.

Prihláška na kurz opatrovania

Prehlásenie – opatrovanie


Radi zodpovieme Vaše otázky