Aktuality

12.8.2019 - Aktualizované obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre jazykové vzdelávanie

Podmienky výučby

Akadémia vzdelávania Zvolen

 • zabezpečí vzdelávanie v zmysle požiadaviek a vzájomnej dohody s klientom,
 • zabezpečí kvalitnú výučby (študijný program, metodiku výučby, výber lektora, priebeh kurzu a testovanie)
 • realizuje vzdelávanie pre maximálny počet 10 účastníkov v kurze. Priemerný počet účastníkov v kurze je 8.
 • si vyhradzuje právo neotvoriť kurz v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov alebo z vlastných prevádzkových a organizačných dôvodov,
 • si vyhradzuje právo na zmenu organizácie – termínu, rozsahu a času kurzov,
 • si vyhradzuje právo na zmenu lektora počas trvania kurzu.

Poslucháč je povinný

 • pred zaradením do kurzu absolvovať vstupný test. Vstupný test absolvovať nemusí v prípade, že je úplný začiatočník, alebo na vlastnú žiadosť, čím vyjadruje súhlas s kurzom vedomostnej úrovne ktorú si vybral,
 • ak to vyžaduje charakter kurzu, zabezpečiť si na vyučovanie predpísanú učebnicu,
 • správať sa tak, aby nenarušoval priebeh výučby vo svojom ako aj v iných kurzoch a správal sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými všeobecnými normami.

Všeobecné zásady:

 • v triede nie je dovolené jesť ani používať mobilné telefóny, či iné zariadenia ktoré narušujú priebeh výučby,
 • v budove kde sídli AV je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky,
 • počas štátnych sviatkov sa nevyučuje pokiaľ nie je stanovené inak,
 • v prípade, že na vyučovanie príde len lektor a poslucháči neoznámia neprítomnosť sa toto považuje za odučené bez nároku na náhradu,
 • Akadémia vzdelávania Zvolen nenesie hmotnú zodpovednosť za veci, ktoré si poslucháč na kurz prinesie,
 • poslucháč je povinný dodržiavať všeobecne záväzné podmienky BOZP a PO 

 

Registrácia do kurzu  

 • poslucháč je zaregistrovaný do kurzu na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky ( do 18 rokov prihlášku podpíše zákonný zástupca), ktorú odovzdá v Akadémii vzdelávania Zvolen a je platná po uhradení poplatku za kurz.
 • Účastník si je vedomí, že súhlas môže kedykoľvek zrušiť a prevezme si vyplnenú prihlášku
 • Údaje o účastníkovi vzdelávania budú spracovávané v zmysle zákona o ochr.os.údajov a výlučne pre potreby AVZV

Poplatok za kurz a platobné podmienky

 • poplatok za kurz je uvedený v aktuálnom ponukovom liste jazykových kurzov Akadémie vzdelávania Zvolen a zahŕňa vstupné testovanie, výučbu, vystavenie dokladu o absolvovaní kurzu  a v prípade, že to charakter kurzu vyžaduje, aj priebežné a záverečné testovanie,
 • platbu je možné realizovať v hotovosti v pokladni AV, resp.bankovým prevodom,
 • poplatok za kurz musí byť uhradený pri začatí kurzu, resp. v dohodnutom termíne. Doklad o úhrade poplatku za kurz je poslucháč povinný uchovať a na požiadanie predložiť v kancelárii AVZV,
 • v prípade pristúpenia do kurzu sa po vzájomnej dohode vypočíta pomerná časť ceny za kurz

Podmienky vrátenia poplatku za kurz a storno poplatky

Akadémia vzdelávania Zvolen vráti poslucháčovi

 • 100% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade zrušenia kurzu Akadémiou vzdelávania Zvolen, alebo odstúpenia poslucháča z kurzu skôr, než začne,
 • 80% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade, že poslucháč odstúpi z kurzu v prvom týždni výučby,
 • po ukončení prvého týždňa výučby nemá poslucháč nárok na vrátenie poplatku za kurz,
 • vymeškávanie výučby zo strany poslucháča nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

Vylúčenie z kurzu

 • Akadémia vzdelávania Zvolen si vyhradzuje právo vylúčiť poslucháča z kurzu bez vrátenia zostávajúceho poplatku za kurz v nasledovných prípadoch:
 1. poškodzovanie alebo krádež majetku a vybavenia AV
 2. vážne narušovanie vyučovacieho procesu (napríklad arogantné, urážlivé a ponižujúce vystupovanie voči poslucháčom a  lektorom, nekonštruktívna kritika lektora a zvolených vyučovacích metód, stav pod vplyvom alkoholu a omamných látok, neprimerané oblečenie a nedostatočná hygiena, fyzické napadnutie, sexuálne obťažovanie a pod.)
 3. verbálne urážanie alebo fyzické napadnutie personálu Akadémie vzdelávania Zvolen
 4. neuhradenie poplatku za kurz v stanovenom termíne, resp. v dohodnutom termíne
 • vzdelávania Zvolen si vyhradzuje právo neumožniť poslucháčovi registráciu v kurze v nasledovných prípadoch:  
 1. neuhradenie poplatku za kurz v minulosti
 2. narušovanie vyučovacieho procesu (narušovanie vyučovacieho procesu viď Vylúčenie z kurzu bod 1 písm. a) v minulých kurzoch.

Reklamácie

  1. AV ZV si vyhradzuje právo kontroly výučby,
  2. Reklamácie na kvalitu výučby, alebo jeho organizačné zabezpečenie je potrebné podať písomne,
  3. AV ZV bude sťažnosť  riešiť okamžite avšak najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

 

Podmienky pre účastníkov ostatných vzdelávacích programov v Akadémii vzdelávania Zvolen

Podmienky výučby

Akadémia vzdelávania Zvolen

 • zabezpečí vzdelávanie v zmysle požiadaviek a vzájomnej dohody s klientom,
 • zabezpečí kvalitnú výučby (študijný program, metodiku výučby, výber lektora, priebeh kurzu a testovanie)
 • pri akreditovaných vzdelávacích programoch AV garantuje ich uskutočnenie podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, obsahu a rozsahu za akých bola akreditácia vydaná,
 • vydá úspešnému absolventovi akreditovaného vzdelávacieho programu osvedčenie o získanom vzdelaní,
 • eviduje vydané osvedčenia a na požiadanie za poplatok vydá duplikát,
 • si vyhradzuje právo neotvoriť vzdelávací program v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov alebo z vlastných prevádzkových a organizačných dôvodov,
 • si vyhradzuje právo na zmenu organizácie – termínu, rozsahu a času vzdelávacích programov,
 • si vyhradzuje právo na zmenu lektora počas trvania vzdelávacieho programu.

Poslucháč je povinný

 • ak to vyžaduje charakter programu, zabezpečiť si na vyučovanie predpísané dohodnuté pomôcky a materiál,
 • správať sa tak, aby nenarušoval priebeh výučby vo svojom ako aj v iných kurzoch a správal sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými všeobecnými normami.

Všeobecné zásady:

 • v triede nie je dovolené jesť ani používať mobilné telefóny, či iné zariadenia ktoré narušujú priebeh výučby,
 • v budove kde sídli AV je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky,
 • počas štátnych sviatkov sa nevyučuje pokiaľ nie je dohodnuté inak,
 • Akadémia vzdelávania Zvolen nenesie hmotnú zodpovednosť za veci, ktoré si poslucháč na vzdelávanie prinesie,
 • poslucháč je povinný dodržiavať všeobecne záväzné podmienky BOZP a PO .

Registrácia do vzdelávacieho programu

 • poslucháč je zaregistrovaný do vzdelávacieho programu na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky , ktorú odovzdá v Akadémii vzdelávania Zvolen a je platná po uhradení poplatku za vzdelávací program.
 • Účastník si je vedomí, že súhlas môže kedykoľvek zrušiť a prevezme si vyplnenú prihlášku
 • Údaje o účastníkovi vzdelávania budú spracovávané v zmysle zákona o ochr.os.údajov a výlučne pre potreby AVZV

Poplatok za vzdelávanie a platobné podmienky

 • poplatok za vzdelávanie je uvedený v aktuálnom ponukovom liste Akadémie vzdelávania Zvolen ,
 • platbu je možné zrealizovať: v hotovosti v pokladni AV, resp. bankovým prevodom,
 • poplatok za vzdelávanie musí byť uhradený pri začatí vzdelávacieho programu min vo výške 60%, doplatok v dohodnutom termíne ak nie je dohodnuté inak,
 • doklad o úhrade poplatku za kurz je poslucháč povinný uchovať a na požiadanie predložiť v kancelárii pobočky,
 • v prípade pristúpenia do kurzu v zmysle podmienok vzdelávania nie je toto dôvodom na zníženie platby. 

Podmienky vrátenia poplatku za vzdelávanie a storno poplatky

Akadémia vzdelávania Zvolen vráti poslucháčovi

 • 100% zo zaplatenej sumy za vzdelávanie v prípade zrušenia vzdelávacieho programu Akadémiou vzdelávania Zvolen, alebo odstúpenia poslucháča zo vzdelávania skôr než začne – min 3dni vopred , inak platí bod b),
 • 80% zo zaplatenej sumy za vzdelávanie v prípade, že poslucháč odstúpi z kurzu v prvom týždni výučby,
 • po ukončení prvého týždňa výučby nemá poslucháč nárok na vrátenie poplatku za kurz,
 • vymeškávanie výučby zo strany poslucháča nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

Vylúčenie zo vzdelávacieho programu

 • Akadémia vzdelávania Zvolen si vyhradzuje právo vylúčiť poslucháča zo vzdelávacieho programu bez vrátenia zostávajúceho poplatku  v nasledovných prípadoch:
 1. poškodzovanie alebo krádež majetku a vybavenia AV
 2. vážne narušovanie vyučovacieho procesu (napríklad arogantné, urážlivé a ponižujúce vystupovanie voči poslucháčom a  lektorom, nekonštruktívna kritika lektora a zvolených vyučovacích metód, stav pod vplyvom alkoholu a omamných látok, neprimerané oblečenie a nedostatočná hygiena, fyzické napadnutie, sexuálne obťažovanie a pod.)
 3. verbálne urážanie alebo fyzické napadnutie personálu Akadémie vzdelávania Zvolen
 4. neuhradenie poplatku za kurz v stanovenom termíne, resp. v dohodnutom termíne
 • Akadémia vzdelávania si vyhradzuje právo neumožniť poslucháčovi registráciu v kurze v nasledovných prípadoch:  
 1. neuhradenie poplatku za kurz v minulosti
 2. narušovanie vyučovacieho procesu (narušovanie vyučovacieho procesu viď Vylúčenie z kurzu bod 1 písm. a) v minulých kurzoch.
 3. Doklady o absolvovaní kurzu

Akadémia vzdelávania Zvolen vystaví doklad o absolvovanom vzdelávacom programe

 • Potvrdenie o účasti – na požiadanie poslucháča
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu – pri kurzoch po zákonom stanovených podmienok,
 • Duplikát osvedčenia sa vydáva na požiadanie a za stanovený poplatok.

Kontrola a reklamácie

 • Akadémia vzdelávania Zvolen si vyhradzuje právo na kontrolu priebehu vzdelávacieho programu,
 • Reklamáciu na kvalitu výučby, alebo organizačné zabezpečenie je potrebné podať písomne,
 • AV bude sťažnosť riešiť okamžite, najneskôr však do 30 dní po doručení.

Zvolen 25.5. 2018

1.8.2019 - Etický kódex Akadémie vzdelávania Zvolen

ETICKÝ  KÓDEX  AKADÉMIE VZDELÁVANIA ZVOLEN

Preambula

Akadémia vzdelávania Zvolen  uskutočňuje  svoju  činnosť podľa Stanov o.z. a to etickým a zákonným spôsobom so zámerom na spokojnosť účastníkov vzdelávania, lektorov, zamestnancov a spolupracujúce subjekty, čo je nevyhnutné pre náš vlastný úspech. 

 ETICKÝ KÓDEX

 1. Etický kódex je základným dokumentom Akadémie vzdelávania Zvolen (AVZV) pre formovanie kultúry nášho občianskeho združenia. Vychádza z vízie – byť najspoľahlivejšou, dostupnou a na záujemcu o vzdelávanie (klient) orientovanou spoločnosťou.
 2. Kódex je záväzný pre všetkých, ktorí sú zamestnaní resp. spolupracujú  v AVZV na akýkoľvek úväzok, resp. dohodou (ďalej zamestnanci). Každý zamestnanec  je reprezentantom záujmov Akadémie vzdelávania Zvolen.
 3. Uplatňovanie kódexu v praxi spoločnosti riadi jej riaditeľ / -ka.
 4. Dobrá povesť AVZV je cennou obchodnou devízou. Každý sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky, byť osobne zodpovedný za každú požiadavku našich klientov, rozumieť ich potrebám, plniť svoje sľuby a neustále zlepšovať naše služby, byť spoľahlivý a inovatívny partner, pretože potreby účastníkov vzdelávania sú pre nás prvoradé.
 5. Trh si žiada kvalitu a my ju vieme ponúknuť .
 6. AVZV zabezpečuje optimálne podmienky pre realizáciu dohodnutého výkonu vo vzdelávacom procese ako v sídle o.z., tak v externých podmienkach.
 7. Zamestnanci uplatňujú svoj osobný vplyv predovšetkým prostredníctvom svojej odbornosti, príkladného pracovného úsilia a dôsledného obhajovania takých hodnôt ako sú čestnosť, kreativita, optimizmus, výkonnosť, tolerantnosť a zodpovednosť.
 8. Lektor pracuje v zmysle Zásad práce s AVZV, celoživotne sa vzdeláva, zvyšuje svoju kvalifikáciu a získava najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru, ktoré aplikuje vo vzdelávacom procese
 9. Lektor sa správa k účastníkom vzdelávania slušne a profesionálne, spoluvytvára príjemnú  klímu; rešpektuje požiadavky klientov, kompetencie v AV a kolegov a tým dbá o dobré meno AVZV.
 10. Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality voči spoločnosti AVZV, ktorú reprezentuje. Spoločnosť má právo preskúmať podozrivé vzťahy a nevhodné správanie svojich zamestnancov.
 11. V súlade so zákonmi Slovenskej republiky, ktoré chránia zamestnancov od určitých typov diskriminačných praktík, v spoločnosti nie sú takéto aktivity tolerované.  Akékoľvek obťažovanie, obmedzovanie, neetické správanie a nátlak  je v AVZV výslovne zakázaný.
 12. AVZV dbá o pravidelnú analýzu potrieb, prianí a požiadaviek ako potenciálnych, tak existujúcich klientov a vychádza im v ústrety kvalitou, termínmi a cenou ponúkaných služieb s ohľadom na marketingové ciele a serióznosť vzťahu ku klientovi.
 13. Zamestnanci sú povinní oznámiť (bod 3) akékoľvek konanie odporujúce zásadám tohto kódexu.

Zvolen, 1.8.2019

26.11.2018 - 2.12.2018 - Týždeň celoživotného učenia

Aj tento rok sme priravili sériu školení ZADARMO v rámci projektu „Týždeň celoživotného učenia“. Viac informácií o našich školeniach tohto projektu nájdete na stránke avzvolen.sk/TCU. Informácie o projekte nájdete na stránke tcu.sk.

24.01.2018 - Darujte 2% z dane z príjmov

Akadémia vzdelávania Zvolen. občianske združenie, ďakuje všetkým priaznivcom vzdelávania za príspevok 2% z daní. Info ako môžete prispieť nájete tu.

18.01.2018 - Jarné prázdniny

Nie sú výsledky Vašich detí v škole podľa vašich predstáv?  Na jarné prázdniny pripravujeme sériu doučovaní z najproblematickéjšich predmetov počas voľných dní. Dobehnite zameškané a zlepšite svoje výsledky v škole. V ponuke je aj dlhodobejšia špecializovaná príprava na MONITOR 9 zo slovenského jazyka a matematiky.

5.12.2017 - Stretnutie skozmetičkou

Akadémia vzdelávania Zvolen pozýva všetky záujemkyne dňa 5.12.17 na stretnutie s kozmetičkou v čase 17-18 hod. Poradí Vám v starostlivosti o pleť, ukážka líčenia, iné. Hodinka príjemného stretnutia. Vstup zdarma. Stačí sa vopred prihlásiť Emailom na avzv@avzvolen.sk.