Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradovRozsah: 5 hodín

Termín konania: 30.09.2021 

Dni konania: štvrtok

Čas konania: 9:00 - 14:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 85,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj

Cieľová skupina: samospráva

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z.Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z.

HARMONOGRAM
od 8,30 hod registrácia
od 9,oo hod prednáška s prestávkami na občerstvenie
o 14 hod predpokladané ukončenie

PROGRAM ŠKOLENIA :

Vysvetlenie základných pojmov
Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť…)
Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod…)
Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov (WEB stránky)
Práva a možné obmedzenie práv dotknutej osoby (fotografie, kamerové systémy)
Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (zmluvy, definovanie rozsahu)
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť…)
Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, smernice, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné…)

Školenie bude zamerané na tieto a ďalšie témy:
•Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR? My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované.
•Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov?
•Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní.
•Máte správne ošetrení vzťah s vaším sprostredkovateľom?
•Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
•Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB?
•Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
•Viete, kedy máte oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov?
•Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
•Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
•Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
•Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?

Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, ktorý slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia.
Platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke : priezvisko a skrátený názov vzdelávania
v prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje
Je možné vyslať náhradníka v prípade nepredvídateľných okolností

Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom


Radi zodpovieme Vaše otázky