Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov §21, §22, §23Rozsah: v zmysle zákonnej požiadavky

Termín konania: 01.02.2023 - 03.02.2023 

Dni konania: streda - piatok

Čas konania: 7:00 - 15:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 165,-€ AVZV nie je platcom DPH 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: Pracovníci, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.

Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie bez maturity v zmysle zákonnej požiadavky

Doklad o ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Cieľ kurzu: Pripraviť elektrikárov k preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem, z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou, ako aj súvisiacich zákonov a vyhlášok.Cieľ školenia: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov §21, §22, §23

Cieľom školenia Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov je pripraviť elektrikárov k preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem, z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou, ako aj súvisiacich zákonov a vyhlášok. Upresniť základné poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy a ostatným technickým predpisom a normám venovať pozornosť podľa zloženia poslucháčov kurzu a podľa požiadaviek objednávateľa.

Kurz sa zameriava na výklad elektrotechnických noriem, elektrotechnických predpisov, bezpečnostných predpisov pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a súvisiacich zákonov, vyhlášok potrebných pre pracovníkov, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Predpokladaný prínos vidíme vo zvýšení kvalifikácie frekventantov kurzu, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.

 

Popis školenia:

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v rozsahu stanovených § 21 – 23 podľa Vyhlášky Ministerstva práce socialnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. a v súlade so znením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení prílohy č. 2 DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
alebo
05.2 revízny technik

Skúška pozostáva z časti písomnej a ústnej. Celkové hodnotenie vedomostí účastníka vykoná skúšobná komisia jedným z dvoch hodnotiacich stupňov vedomostí : „VYHOVEL“ alebo „NEVYHOVEL“

Uchádzač na zaradenie do výchovno vzdelávacej aktivity musí mať odborné vzdelanie elektrotechnického – podrobnejšie v pozvánke

Na stiahnutie:

Pozvánka

Prihláška

Zdravotný posudok

Zdravotný posudok zamestnávateľ

Požadované odborné vzdelanie

Požadované ukončené vzdelanie a prax

 

Udelenie osvedčenia na výchovu a vzdelávanie pre Akadémiu vzdelávania Zvolen si môžete overiť v „Zozname vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení NIP„.

 


Radi zodpovieme Vaše otázky