Základy personalistikyRozsah: 5 hodín

Termín konania: 22.09.2020 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 90,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Martina Švaňová, od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve.

Cieľová skupina: každý kto by chcel byť personalistom

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Počas školenia s Ing. Martinou Švaňovou si podrobne prejdeme celý životný cyklus zamestnanca vrátane náležitostí spojených so vznikom pracovného pomeru, osobným spisom zamestnanca, ochranou osobných údajov, rozvrhnutím pracovného času alebo zánikom pracovného pomeru. Oboznámiť sa môžete aj so špecifickejšími činnosťami, ako je monitorovanie zamestnanca, pre ktoré platí od 29. 1. 2020 nové usmernenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, prípadne s riešením disciplinárnych sporov. Po absolvovaní webinára budete okrem iného navyše schopný správne viesť povinnú personálnu dokumentáciu o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, nariadenia GDPR a iných).Program

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
•Nábor a výber zamestnanca
•Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

Vznik pracovného pomeru
•Spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
•Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
•Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti

Osobný spis zamestnanca
•Obsah osobného spisu
•Vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, Nariadenia GDPR…)
•Lehoty uloženia pracovno-právnej dokumentácie

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
•Monitorovanie zamestnanca na pracovisku z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
•Zákaz diskriminácie
Rozvrhnutie pracovného času – základné princípy
•Rovnomerné
•Nerovnomerné
•Zmennosť
•Evidencia pracovného času zamestnanca

Zánik pracovného pomeru
•Spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru
•Riešenie disciplinárnych sporov
•Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp objednávku
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky