Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmuRozsah: 6 hodín

Termín konania: 09.09.2020 

Dni konania: streda

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 84,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Mgr. Katarína Hreusová, vedúca oddelenia verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie

Cieľová skupina: Verejné obstarávanie so sebou nesie rozsiahlu problematiku, ktorá vás vždy môže niečím novým prekvapiť. Školenie je určené všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/záujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi záujem.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmuHARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedová prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM

•Priebeh zákazky
•Základné postupy verejného obstarávateľa – finančné limity
•Opis predmetu zákazky
•Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia
•Výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady
•Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní
•Určenie podmienok účasti
•Technická alebo odborná spôsobilosť
•Spôsoby preukazovania podmienok účasti
•Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
•Spôsoby vyhodnocovania ponúk
•Návrh zmluvy – povinná súčasť SP
•Vysvetľovanie/dopĺňanie do súťažných podkladov
•Žiadosť o nápravu proti podmienkam súťaže
•Predkladanie ponúk/ otváranie ponúk
•Zriadenie komisie
•Konflikt záujmov
•Vyhodnocovanie a vysvetľovanie podmienok účasti
•Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk
•Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
•Uzavretie zmluvy/register partnerov verejného sektora
•Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
•Vyhotovenie referencie
•Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
•Dokumentácia z verejného obstarávania (archivácia 10 rokov)
•Sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní od 1.1.2020

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp objednávku
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára


Radi zodpovieme Vaše otázky