webinár : Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra ON LINE SEMINÁRRozsah: 6 hodín

Termín konania: 02.04.2020 

Dni konania: štvrtok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: , ,   

Cena: 84,- €  

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Cieľová skupina: pracovníci vo verejnej správe

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Aj v roku 2020 sme tu pre vás s dvoma často diskutovanými a kontrolovanými oblasťami a to správnosť zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok a výkon finančnej kontroly z pohľadu zodpovedných zamestnancov verejnej správy. Bližšie sa bude lektor venovať aj novinkám s ohľadom na rozpočtové pravidlá a na novelizácie osobitných predpisov, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, resp. 1. marca 2020.Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa rozhodli nahradiť školenie formou online seminára, ktorý môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Náhradný online seminár sa bude konať 2. 4 . 2020. Počas celého online seminára budete mať možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní seminára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam. Podrobnosti online seminára zašleme prihláseným

HARMONOGRAM:
9.00 – 15.00 prednáška

Popis

Školenie je vedené lektorom, ktorý zároveň vykonáva funkciu kontrolóra v prostredí územnej aj štátnej správy, vďaka čomu si vypočujete najmä reálne skúsenosti z praxe subjektov iných subjektov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj praktické upozornenia a odporúčania samotného kontrolóra užitočné pre vašu vlastnú prax. Účastníci majú možnosť s lektorom prediskutovať vlastné interné smernice a tiež pečiatky k výkonu finančnej kontroly.

Obsah seminára sa venuje, okrem podrobného vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly, aj kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe za uplynulé obdobie alebo účtovným dokladom a to z pohľadu správneho zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv v prípade štátnych organizácií.

Na školení získate okrem kompletného prehľadu o danej problematike aj konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí alebo výnimiek zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania vám navyše lektor predstaví aj postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. Seminár je vhodný pre začínajúcich zamestnancov i dlhoročných zamestnancov, ktorí si chcú osvojiť problematiku týchto osobitných predpisov.

Program

•Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:
◦zabezpečení zverejnenia zmlúv, faktúr a objednávok,
◦kontrole správnosti zverejnených údajov,
◦dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
◦výkone základnej finančnej kontroly.

Základná finančná kontrola sa spája s formálnymi povinnými údajmi, ktoré je potrebné dodržať pre účely správneho a zákonného výkonu v praxi. Základná finančná kontrola sa v praxi vykonáva ako formalita bez overenia zodpovednými zamestnancami (vecne zodpovednými) a to napríklad pri tvorbe rozhodnutí alebo zmlúv a podobne.

Seminár v tejto časti odpovedá aj na frekventované otázky z praxe a to:
◦Musí sa overiť aj darovacia zmluva?
◦Je potrebné overiť aj účtovné doklady základnou finančnou kontrolou?
◦Aké sú najčastejšie nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly?
◦Overuje sa finančnou kontrolou aj inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu?
◦Vykonáva sa pri poskytovaní preddavkov aj administratívna finančná kontrola?
◦Kto môže zastúpiť vedúceho zamestnanca pri výkone základnej finančnej kontrole?
◦Ako overiť zábezpeku?
◦Ako overiť príjem preplatku z poisťovne?
◦Postačí overiť iba výpis z bankového účtu alebo pokladničnej knihy?
◦Čo všetko kontroluje kontrola?
◦Musíme mať povinne spracovanú internú smernicu?

Cieľová skupina: zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).

PROGRAM ŠKOLENIA:
◦Základná finančná kontrola a jej náležitosti
◾Finančné operácie podliehajúce jej výkonu
◾Formálny výkon v praxi
◦Upozornenia a otázky z praxe
◦Zverejňovanie zmlúv
◾Náležitosti zverejnenia zmlúv
◾Otázky z praxe a ukážka zmlúv z praxe

◦Zverejňovanie faktúr
◾Náležitosti zverejnenia faktúr
◾Otázky z praxe a ukážka faktúr z praxe
◦Zverejnenie objednávok
◾Náležitosti objednávok
◾Otázky z praxe a ukážka objednávok z praxe
◦Zhrnutie
◦Záver

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
Inak po prihlásení úhrada v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255, VS RRMMDD v poznámke priezvisko účastníka a skrátený názov seminára


Radi zodpovieme Vaše otázky