Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek
Názov kurzu: Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek 

Lektor: JUDr. Peter Kubovič

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 17.09.2019 

Dni konania: utorok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 84,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Cieľová skupina: Seminár je vhodný pre zástupcov verejných obstarávateľov, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizovaním zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek ale aj nadlimitných zákaziek. Seminár je vhodný aj pre podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú alebo sa chcú zúčastniť verejného obstarávania.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Autor na základe viac ako 10 ročných lektorských skúseností s problematikou verejného obstarávania odpovedá na najčastejšie právno-aplikačné problémy súvisiace s verejným obstarávaním.Seminár je vhodný pre zástupcov verejných obstarávateľov, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizovaním zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek ale aj nadlimitných zákaziek. Autor na základe viac ako 10 ročných lektorských skúseností s problematikou verejného obstarávania odpovedá na najčastejšie právno-aplikačné problémy súvisiace s verejným obstarávaním. Prednáška je obohacovaná o výklad na základe rozhodnutí orgánov dohľadu a súdov. Dôraz je kladený na to, aby adresát prednášky pochopil jednotlivé inštitúty zákona o neodchádzal z prednášky s pocitom „zasa som sa len dozvedel o X §§, ale unikol mi ich význam a zmysel“.

Autor poukáže aj na elektronizáciu verejného obstarávania jej dobré stránky, ale upozorní aj na problémy a nedoriešené otázky.

Popis

Seminár je vhodný aj pre podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú alebo sa chcú zúčastniť verejného obstarávania. Je poukazované na najčastejšie chyby pri príprave ponúk alebo pri komunikácii s verejnými obstarávateľmi. Dôraz sa kladie na upozorňovanie na chyby, ktoré môžu spôsobiť vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania.

Program

Z riešených tém vyberáme:

  • Ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky, aký má táto význam a aké stratégie publikácie môže zvoliť verejný obstarávateľ,
  • Ako sa stanovujú podmienky účasti a prečo sú zdrojom problémov vo verejnom obstarávaní,
  • Ako sa opisuje predmet zákazky,
  • Kedy sa z verejného obstarávania vylučuje a kedy sa vysvetľuje,
  • Ako je to s kritériami, inými ako najnižšia cena,
  • Čo je to konflikt záujmov a ako mu predchádzať alebo ako ho eliminovať,

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

JUDr. Peter Kubovič

Vedúci útvaru verejného obstarávania, Mesto Trnava

Ako zamestnanec Úradu pre verejné obstarávanie (viac ako 10 rokov) je plne oboznámený s rozhodnutiami a výstupmi tohto ústredného orgánu štátnej správy. Lektor je ďalej oboznámený s problematikou obstarávania pri čerpaní nenávratnej finančnej pomoci EÚ, rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ, ako aj slovenských súdov. Patrí medzi jedného zo spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a viacerých predchádzajúcich noviel predošlého zákona o verejnom obstarávaní. Bol prednášateľom a lektorom Úradu pre verejné obstarávanie pri množstve vzdelávacích podujatí, konferenciách a seminároch. Bol členom viacerých pracovných skupín zameraných na problematiku verejného obstarávania. V roku 2017 kandidoval na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, kde sa pri každej voľbe dostal do užšieho výberu v odbornom hodnotiacom kole.


Radi zodpovieme Vaše otázky