Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019
Názov kurzu: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019 

Lektor: Ing. Mária Horváthová

Rozsah: 5 hodín

Termín konania: 11.01.2019 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Cena: 78,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: účtovníci, podnikatelia

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku 

Na školení s Ing. Máriou Horváthovou získate podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2018. V priebehu seminára sa zameriame na konkrétne závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo na zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každá účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva získate aj vzorové poznámky mikro účtovnej alebo malej účtovnej jednotky. Chýbať na školení nebudú ani vybrané problémy a oprava chýb predošlých účtovných období. Súčasťou školenia je aj prehľad zmien v účtovníctve účinných od 1. 1. 2019.

Program

Účtovanie o majetku a záväzkov v priebehu účtovného obdobia

  • Dlhodobý majetok; oceňovanie, správne zaradenie majetku, odpisovanie; vybraný pohľad podľa zákona o dani z príjmov
  • Zákazková výroba, zákazková výstavba nehnuteľnosti na predaj, výstavba nehnuteľností na predaj, obstaranie nehnuteľností na predaj
  • Nad niektorými osobitosťami účtovania zásob; vplyv na základ dane právnických osôb
  • Krátkodobý finančný majetok
  • Oceňovanie pohľadávok, vrátane pohľadávok v cudzej mene, opravné položky, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok; rozdielnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
  • Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť
  • Záväzky, osobitne rezervy

 

Pohľad na položky vlastného imania; prerozdelenie vlastného imania, zvyšovanie a zníženie základného imania a ostatných zložiek vlastného imania; fondy tvorené zo zisku (ustanovenia Obchodného zákonníka z pohľadu účtovníctva  obchodnej spoločnosti)

Účtovanie o zistených chybách v minulých účtovných obdobiach; dodatočné odvody dane z príjmov právnických osôb

Riadna účtovná závierka za rok 2018 podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek

  • Časová a vecná súvislosť s účtovným obdobím (vrátane rezerv, nevyfakturovaných dodávok, kurzové rozdiely, účty časového rozlišovania)
  • Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (reálna hodnota, opravné položky); k niektorým otázkam z pohľadu zákona o dani z príjmov
  • Inventarizácia, závierkové a upravujúce závierkové operácia

 

Súvaha a výkaz ziskov a strát so zameraním na mikro účtovnú jednotku a malú účtovnú jednotku; prechod z mikro účtovnej jednotky na malú účtovná jednotku a opačne

 

Vzorové poznámky mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

Vybrané osobitosti veľkej účtovnej jednotky

Prehľad zmien v účtovníctve podnikateľov od 1.1.2019

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Ing. Mária HorváthováDlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.


Radi zodpovieme Vaše otázky