Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situáciíRozsah: 5 hodín

Termín konania: 21.09.2020 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 120,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo

Cieľová skupina: personalisti, podnikatelia, konatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Na školení s doc. JUDr. Martou Thurzovou, CSc. si v nadväznosti na aktuálnu legislatívu a praktické skúsenosti podrobne prejdeme všetky náležitosti spojené s rozviazaním pracovného pomeru. V priebehu školenia bližšie definujeme spôsoby ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, či už zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a upozorníme vás na ich jednotlivé špecifiká. Na školení získate všetky potrebné poznatky, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa najčastejším pochybeniam firiem pri skončení pracovného pomeru, akým je napríklad aj nejednoznačne uvedený dôvod, nesprávny paragraf či chybné doručenie.PROGRAM

Skončenie pracovného pomeru

•Spôsoby skončenia pracovného pomeru upravené v ZP
•Dohoda o skončení pracovného pomeru
•Výpoveď zo strany zamestnanca
•Výpoveď zo strany zamestnávateľa
•Výpovedné doby a výpovedné dôvody
•Zákaz výpovede a výnimky z tohto zákazu
•Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
•Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa
•Zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru
•Špecifiká skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
•Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
•Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
•Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
•Odstupné, odchodné a ďalšie nároky v súvislosti so skončením pracovného pomeru
Praktické príklady a riešenia

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre fakturáciu je potrebné včas poskytnúť fakturačné údaje / objednávku.
Inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky