Revízny technik

Rozsah:
36 hodín
Termín konania:
24.04.2024 - 27.04.2024
Dni konania:
streda - sobota
Čas konania:
7:00 - 16:00
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
190,-€
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
rôzni
Cieľová skupina:
Školenie je určené záujemcom na prípravu pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).
Požadované vzdelanie:
Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Doklad o ukončení:
Potvrdenie o absolvovaní
Cieľ kurzu:
Príprava na preskúšanie na Národnom inšpektoráte práce.


Revízny technik, kurz ktorý vás pripraví na testy odbornej spôsobilosti paragraf 24 (§ 24) na technickej inšpekcii.  Ak je vašim cieľom byť revízny technik elektrických zariadení je určený práve pre vás.

Kto sa môže stať revíznym technikom?

Podmienky pre získanie paragrafu 24 – revízny technik podmienky:

  • Vek minimálne 18 rokov.
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Elektrotechnické alebo obdobné stredoškolské alebo vyššie vzdelávanie.
  • Prax minimálne 5 rokov pre stredoškolsky vzdelaných a 2 roky pre vysokoškolsky vzdelaných

revízny technik kurz

REVÍZNY TECHNIK KURZ – príprava na získanie odbornej spôsobilosti
§ 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Školenie je určené záujemcom na prípravu pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

Cieľom kurzu revízny technik je príprava sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou

skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.2 revízny technik

ďalej – prílohy

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom

Overenie vedomostí :
1/ písomný test – 30 otázok
2/ ústna skúška – 5 otázok
3/ vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške

Úspešní absolventi získajú potvrdenie o preškolení

Tlačivá ku kurzu revízny technik elektrických zariadení

Pozvánka

Prihláška

Zdravotný posudok

Zdravotný posudok zamestnávateľ

Požadované ukončené vzdelanie a prax

 

Udelenie osvedčenia na výchovu a vzdelávanie pre Akadémiu vzdelávania Zvolen si môžete overiť v „Zozname vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení NIP„.


Radi zodpovieme Vaše otázky