Revízny technikRozsah: 36 hodín

Termín konania: 01.02.2023 - 04.02.2023 

Dni konania: streda - sobota

Čas konania: 7:00 - 16:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 190,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: Školenie je určené záujemcom na prípravu pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: Príprava na preskúšanie na Národnom inšpektoráte práce.Revízny technik, kurz ktorý vás pripraví na testy odbornej spôsobilosti § 24 na technickej inšpekcii.  Ak je vašim cieľom byť revízny technik elektrických zariadení je určený práve pre vás.

Kto sa môže stať revíznym technikom?

  • Vek minimálne 18 rokov.
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Elektrotechnické alebo obdobné stredoškolské alebo vyššie vzdelávanie.
  • Prax minimálne 5 rokov pre stredoškolsky vzdelaných a 2 roky pre vysokoškolsky vzdelaných

revízny technik kurz

REVÍZNY TECHNIK KURZ – príprava na získanie odbornej spôsobilosti
§ 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Školenie je určené záujemcom na prípravu pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

Cieľom je príprava sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou

skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.2 revízny technik

ďalej – prílohy

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom

Overenie vedomostí :
1/ písomný test – 30 otázok
2/ ústna skúška – 5 otázok
3/ vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške

Úspešní absolventi získajú potvrdenie o preškolení

Tlačivá ku kurzu revízny technik elektrických zariadení

Pozvánka

Prihláška

Zdravotný posudok

Zdravotný posudok zamestnávateľ

Požadované odborné vzdelanie

Požadované ukončené vzdelanie a prax

 

Udelenie osvedčenia na výchovu a vzdelávanie pre Akadémiu vzdelávania Zvolen si môžete overiť v „Zozname vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení NIP„.


Radi zodpovieme Vaše otázky