Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilýchRozsah: 12 hodín

Termín konania: 16.09.2021 - 17.09.2021 

Dni konania: štvrtok a piatok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 168,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Martina Švaňová

Cieľová skupina: personalisti, podnikatelia, konatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Na dvojdňovom školení s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy.2 – dňové školenie: Personalistika komplexne – webinár alebo prezenčne

Na dvojdňovom školení s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov, rozvrhnutie pracovného času, GDPR povinnosti, monitorovanie zamestnancov, až po spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru či riešenia možných disciplinárnych sporov. Počas školenia vás navyše pripravíme aj na možnú kontrolu zo strany inšpekcie práce. Vyskúšame si jej priebeh, povieme si, aké má inšpektor právomoci, aké sankcie vám hrozia a taktiež, aké dokumenty ste povinný zostaviť a predostrieť.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
•Nábor a výber zamestnanca
•Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

Vznik pracovného pomeru
•Spôsoby zamestnávania v zmysle zákonníka práce
•Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
•Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti a vzory

Osobný spis zamestnanca
•Vedenie evidencie zamestnanca z pohľadu zákona o archívoch a GDPR
•Obsah osobného spisu
Rozvrhnutie pracovného času
•Rovnomerné
•Nerovnomerné
•Zmennosť
•Evidencia pracovného času

Disciplinárne spory
•Riešenie disciplinárnych sporov, dodržanie postupu
•Upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny a neplnenie pracovných povinností – vzory

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
•Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
•Zákaz diskriminácie
Zánik pracovného pomeru
•Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
•Vzory tlačív skončení pracovného pomeru
•Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
•Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

Inšpekcia práce a jej priebeh
•Čo je inšpekcia práce
•Priebeh inšpekcie a právomoci inšpektorov
•Aké dokumenty musí mať zamestnávateľ pripravené pre prípad kontroly
•Výsledok inšpekcie práce
•Sankcie – pokuty pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov

Korona Safe v BA:
•Meranie teploty pri vstupe do priestorov
•Priebeh registrácie s náležitým odstupom
•Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
•Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
•Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka


Radi zodpovieme Vaše otázky