Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
Názov kurzu: MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO 

Lektor: Ing. Mgr. Peter Gábor, DIS, CA

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 08.03.2019 

Dni konania: piatok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 75,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: je určený pre podnikateľov, živnostníkov, manažérov, začínajúcich ekonómov, konateľov, študentov...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: praktické informácie aj pre neekonómov. Ako lepšie porozumieť výkazom?9,oo – 15,oo hod. (prezentácia od 8,30 hod.)

1- Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku
o Podstata účtovníctva
o Účtovníctvo – nástroj riadenia
o Cieľ a predmet účtovníctva
o Funkcie účtovníctva
o Účtovný informačný systém
o Finančné účtovníctvo
o Manažérske účtovníctvo
o Daňové účtovníctvo
o Podstata jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva
2 – Manažérske účtovníctvo : pojem, cieľ, obsah, štruktúra
o Používatelia účtovných informácií
o Manažérske a nákladové účtovníctvo
o Controlling – vzťah MÚ
o Vzťah MÚ a FÚ .
3 -Informácie a účtovníctvo
o Informácie a rozhodovanie
o Informačný systém podniku a účtovníctvo .
4 -informácie pre riadenie nákladov, výnosov, zisku
o Nákladového účtovníctva
o Vnútropodnikové riadenie
o Základná klasifikácia nákladov
o Náklady a rozhodovacie úlohy .
5 -Kalkulácie
o Kalkulácie a kalkulovanie
o Kalkulácie a evidencia nákladov
6 – Účtovné výkazy
o Súvaha
o Výkaz ziskov a strát
o Hospodársky výsledok
o Vzťah VZaS a Súvahy
o Rozdelenie a transformácia HV
o Príklady z praxe

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní dni pred konaním školenia.


Radi zodpovieme Vaše otázky