Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020Rozsah: 5 hodín

Termín konania: 29.09.2020 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava   

Cena: 120,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Viliam Mizák

Cieľová skupina: personalisti, podnikatelia, konatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Od roku 2020 je v platnosti nové usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), ktoré pôvodné všeobecné nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nemení, ale iba bližšie vykladá ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov kamerovými systémami. Obsah seminára mapuje základné zásady, technické nastavenia, ako aj povinnosti prevádzkovateľov kamerových systémov, ktoré musia zosúladiť s požiadavkami GDPR. Počas celého školenia bude lektorka dbať na to, aby ste jednotlivé nariadenia správne pochopili a vedeli ich implementovať do svojej praxe. Po jeho absolvovaní, preto budete vedieť, ktoré priestory môžu byť monitorované, aké sú lehoty na uchovávanie takéhoto záznamu alebo akou dokumentáciou musí prevádzkovateľ disponovať. Pozornosť venujeme nielen základným otázkam, ale aj špecifickým skutočnostiam spojeným s prevádzkovaním kamerových systémov, ako je napríklad poskytovania videozáznamov tretím stranám alebo postup pri uplatňovaní právPROGRAM
Usmernenia 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom videozariadení sa týkajú kamerových systémov, ktorými sú podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) spracúvané osobné údaje na území Európskej únie. Predmetné usmernenia sa zameriavajú na dôsledné uplatňovanie zásad spracúvania a podmienok zákonného spracúvania vrátane podmienok súvisiacich so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov, vrstvené prístupy k poskytovaniu informácií dotknutým osobám pri získavaní ich osobných údajov, lehoty uchovávania videozáznamov, postupy pri uplatňovaní práv dotknutých osôb a ďalšie skutočnosti spojené s prevádzkovaním kamerových systémov.

V priebehu seminára sa oboznámite s princípmi uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov s dôrazom na špecifické pravidlá vzťahujúce sa na kamerové systémy a ich prevádzkovateľov, napríklad:
•situácie, na ktoré sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov nevzťahuje,
•ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec,
•akou dokumentáciou má disponovať prevádzkovateľ kamerového systému,
•rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a druhej vrstve a spôsob ich poskytovania,
•odporúčané lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti prevádzkovateľa, ktorý potrebuje videozáznamy uchovávať dlhšie,
•pravidlá poskytovania videozáznamov tretím stranám,
•postupy prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb,
•test proporcionality, ak je spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre fakturáciu je potrebné včas poskytnúť fakturačné údaje / objednávku.
Inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka s koláčikom
10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky