Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poisteníRozsah: 5 hodín

Termín konania: 15.10.2020 

Dni konania: štvrtok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 84,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: RNDr. Jana Motyčková, Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami

Cieľová skupina: personalisti, podnikatelia, konatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Školenie s Janou Motyčkovou je zamerané na dve trvale horúce témy v oblasti pracovného práva. V prvej časti školenia získate komplexný a ucelený pohľad na problematiku zamestnávania na dohodu. Prejsť si môžete celý proces zamestnávania dohodárov, a to od základných podmienok pre uzatvorenie pracovnej dohody, cez prihlasovanie dohodárov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne až po prípadné ukončenie tohto pracovného pomeru. V rámci 1. časti obsahu nájdete odpovede aj na najčastejšie otázky týkajúce druhov dohôd, stanovenia pracovného času, odmeňovania dohodárov, zdaňovania príjmu z dohôd alebo vykonávania zrážok z dohody. V druhej časti nahliadneme na špecifické povinnosti, ktoré v rámci právneho vzťahu vyplývajú pre štatutárov, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady, spoločníkov s.r.o., poslancov či členov komisiíPROGRAM
•Dohody komplexne ◦Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
◦Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
◦Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
◦Evidencia
◦Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
◦Podmienky práce mladistvých na dohody
◦Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
◦Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
◦Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
◦Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
◦Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
◦Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
◦Vykazovanie dohôd v ZP
◦Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
◦Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
◦Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
◦Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

•Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií ◦Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
◦Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
◦Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
◦Štatutár a iné s nepravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
◦Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
◦Súbeh viacerých právnych vzťahov
◦Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre fakturáciu je potrebné včas poskytnúť fakturačné údaje / objednávku.
Inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky