Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)
Názov kurzu: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive) 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 30.01.2019 

Dni konania: streda

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Vienna Gate, Kopčianska 8A, Bratislava

Cena: 84,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: účtovníci, ekonómoovia, daňový pracovníci, majitelia, podnikatelia ....

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2018.

Program

 • Daňové priznanie a účtovná závierka
  • Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
  • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť předĺženia lehoty)
  • Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
  • Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
  • Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania
  • Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)
 • Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium ÚJ
  • Zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  • Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky
  • Lehota na podanie účtovnej závierky
  • Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky
  • Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie
  • Zverejnenie v registri účtovných závierok
 • Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky
  • Účtovné a zdaňovacie obdobie
  • Vyplatenie likvidačného zostatku
 • Elektronická komunikácia – povinnosť verzus právo
 • Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch
  • Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
  • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
  • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
  • Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
  • Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
  • Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
  • Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
  • Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
  • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
  • Posúdenie daňových a účtovných odpisov
  • Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
  • Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
  • Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
  • Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
  • Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)
 • Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
 • Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
 • Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
 • Asignačná daň pre neziskový sektor
 • Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 


Radi zodpovieme Vaše otázky