Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na praktickom príklade až do tlačiva.
Názov kurzu: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na praktickom príklade až do tlačiva. 

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 12.02.2019 

Dni konania: utorok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Cena: 84,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: účtovníci, ekonómoovia, daňový pracovníci ..

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: na praktickom príklade priblížiť problematiku a novinky v účtovnej závierke za rok 2018Školenie je zamerané na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Program

Daňová závierka 2018 – právnické osoby

 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane,predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
  • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
  • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
  • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ
  • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrnované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a iné)
  • Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
  • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2018(napr. PHL, odpisy prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
  • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
  • Vyplnenie do tlačiva daňového priznania pre rok 2018
  • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Ing. Soňa Ugróczydaňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Radi zodpovieme Vaše otázky