Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020Rozsah: 5 hodín

Termín konania: 21.10.2020 

Dni konania: streda

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 84,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Mgr. Daniel Kurucár, Zamestnanec Štátneho archívu v Bratislave

Cieľová skupina: správcovia registratúry, podnikatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Naučte sa efektívne pracovať so správou registratúry vo vašej spoločnosti a získajte tak podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú, do kedy tam budú alebo aké legislatívne pravidlá sa v roku 2020 sa na nich vzťahujú. Na školení s Mgr. Danielom Kurucárom, získate nielen detailný prehľad o zákonných povinnostiach, ale najmä praktické odporúčania, ako v praxi efektívnejšie zvládnuť všetky činnosti spojené so správou registratúry v praxi. Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických i elektronických záznamov, pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Školenie je určené subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry, prípadne ich vedúcim, pracovníkom IT oddelení, predstaviteľom manažmentu manažérskych systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality, asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.PROGRAM

•Platné právne predpisy pre správu registratúry – vrátane posledných schválených noviel
•Práva a povinnosti pôvodcov registratúry
•Správa registratúry – terminológia, systémy, manipulačné úkony vrátane práce s elektronickými záznamami
•Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, odovzdávanie archívnych dokumentov do archívu
•Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky