REPAS KOMPAS

Ako vybaviť rekvalifikačný (REPAS) alebo kompetenčný (KOMPAS+) kurz

Rekvalifikačné kurzy Akadémie vzdelávania Zvolen

Kompeltnú ponuku našich rekvalifikačných kurzov nájdete tu.

REPAS - rekvalifikačný kurz

Čo je REPAS?

REPAS je projekt, cez ktorý môžu uchádzači o zamestnanie, evidovaný na úrade práce absolvovať bezplatne rekvalifikačný kurz. Rekvalifikačné kurzy sú kurzy, ktoré vedú ku konkrétnej kvalifikácii. Nejedná sa o kurzy, ktoré vedú k všeobecným znalostiam ako je cudzí jazyk či počítačové zručnosti (pozri KOMPAS).

Kto môže požiadať o REPAS?

Každý kto je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a rovnaký alebo podobný kurz o aký chce požiadať neabsolvoval v posledných 5. rokoch.

Aký je postup pre absolvovanie rekvalifikačného kurzu cez úrad práce (REPAS) ?

 1. Vyberte si rekvalifikačný kurz

 2. Vyplňte tlačivo „Požiadavka na rekvalifikáciu“

  1. Na tlačive vyplníte časť „A“ a následné vyhlásenia

  2. Časť „B“ vyplníme a potvrdíme my spolu s potrebnými prílohami

 3. Na príslušnom úrade práce si podajte „požiadavku na rekvalifikáciu“ s dostatočným predstihom (odporúčame 2-3 týždne pred začiatkom kurzu)

 4. Ak úrad práce vašu žiadosť schváli, podpíšete na úrade potrebné dokumenty a dohody.

 5. Absolvujte vybraný a schválený kurz

  1. Kurz by mal začať s stanovený termín, ak sa tak nestane, môžete na rekvalifikáciu nastúpiť najneskôr do 60 dní.

  2. Predčasne môžete ukončiť kurz iba z vážnych dôvodov (zdravotných, osobných, rodinných) – dôvody posudzuje úrad práce a v takomto prípade preplatí alikvotnú časť kurzu.

 6. Po úspešnom ukončení kurzu predložte úradu práce: do 15 dní:

  1. Faktúru za kurz od nás

  2. Žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu

  3. Splnomocnenie

  4. Kópiu dokladu o úspešnom ukončení kurzu (certifikát, osvedčenie)

KOMPAS+ - kompetenčný kurz

Čo je KOMPAS+?

KOMPAS+ je projekt, cez ktorý môžu uchádzači o zamestnanie, evidovaný na úrade práce absolvovať bezplatne tzv. kompetenčný kurz. Kompetenčný vedie k získaniu alebo prehĺbeniu všeobecných znalostí, ktoré sú vyžadované v zamestnaniach ako sú jazykové znalosti, počítačové či komunikační a manažérske zručnosti.

Kto môže požiadať o KOMPAS+?

Každý kto je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a rovnaký alebo podobný kurz o aký chce požiadať neabsolvoval v posledných 5. rokoch.

Aký je postup pre absolvovanie kompetenčného kurzu cez úrad práce (KOMPAS+) ?

 1. Vyberte si kompetenčný kurz

 2. Vyplňte tlačivo „Požiadavka na kompetenčný kurz“

  1. Na tlačive vyplníte časť „A“ a následné vyhlásenia

  2. Časť „B“ vyplníme a potvrdíme my spolu s potrebnými prílohami

 3. Na príslušnom úrade práce si podajte „požiadavku na kompetenčný kurz“ s dostatočným predstihom (odporúčame 2-3 týždne pred začiatkom kurzu)

 4. Ak úrad práce vašu žiadosť schváli, podpíšete na úrade potrebné dokumenty a dohody.

  1. Úrad práce vám môže preplatiť aj cestovné a stravné počas kurzu a to vo výške 4,64 € za každý absolvovaný deň kurzu.

 5. Absolvujte vybraný a schválený kurz

  1. Kurz by mal začať do 15 dní od predpokladaného začiatku kurzy

  2. Predčasne môžete ukončiť kurz iba z vážnych dôvodov (zdravotných, osobných, rodinných) – dôvody posudzuje úrad práce a v takomto prípade preplatí alikvotnú časť kurzu.

 6. Po úspešnom ukončení kurzu predložte úradu práce: do 15 dní:

  1. Faktúru za kurz od nás

  2. Žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu

  3. Splnomocnenie

  4. Kópiu dokladu o úspešnom ukončení kurzu (certifikát, osvedčenie)

Viac informácií vám poskytne každý úrad práce, poprípade ich nájdete aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.